• Poskytujeme tu nejlepší péči.

    ošetřujeme dospělé i dětské pacienty

Kožní Břevnov s.r.o.
Vnitřní řád kožní ambulance

PACIENT JE VŽDY POVINEN ŘÍDIT SE POKYNY ZDRAVOTNICKÉHO
PERSONÁLU.

Povinnosti pacienta při poskytování zdravotních služeb
1. Dodržovat navržený individuální léčebný a diagnostický postup zdravotnickým personálem.
2. Pravdivě informovat ošetřující zdravotnický personál o dosavadním vývoji zdravotního stavu,
včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými
poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších
skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb. Nesplnění této povinnosti je
považováno za hrubé porušení tohoto vnitřního řádu.
3. Chovat se dle zásad slušného chování k zdravotnickým pracovníkům a řídit se jejich pokyny.
4. Dodržovat zásady občanského soužití a dobrých mravů ve vztahu ke spolupacientům, jejich
případným zákonným zástupcům, a zdravotnických pracovníků. Nikoho verbálně nenapadat,
nekřičet ani nezvedat hlas.
5. Nepožívat před a během vyšetření alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě
rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je
nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
6. Řídit se tímto vnitřním řádem.
Objednání na vyšetření
1. K vyšetření ve zdravotnickém zařízení se pacienti vždy objednávají. Ve výjimečných případech
lze provést vyšetření pacienta i bez předchozí domluvy.
2. Čas, na který je pacient objednán, nepředstavuje čas, kdy pacient vstupuje do ordinace, ale čas,
odkdy je pacient přítomen v čekárně.
3. Časové možnosti pro jednotlivá ošetření a prohlídky jsou omezené. Je tedy nutné požadavek co
nejvíce specifikovat.
4. Vzhledem k charakteru a chodu ambulance lékaře může dojít k posunutí času objednání, někdy i
o delší časový interval. Příčiny mohou být různé:
1. Do ordinace se dostaví pacienti, kteří potřebují vzhledem k charakteru svého onemocnění
od personálu akutní/přednostní ošetření.
2. Čas ošetření některého z předchozích pacientů se prodlouží závažností nebo komplikacemi
jiného jeho onemocnění.
3. Technické poruchy/výpadek proudu, vody, počítačové techniky aj.
4. Jiné nepředvídatelné situace.
5. Ve výše uvedených situacích žádáme všechny čekající pacienty o pochopení a toleranci.
6. Pacienti se mohou na vyšetření objednat telefonicky, nebo osobně v ambulanci. Osobní a
telefonické objednávky jsou možné pouze v průběhu provozní doby.
7. Je nutné, aby se objednaný pacient, který se nemůže dostavit na vyšetření, předem omluvil a
neblokoval tak rezervovaný čas jiným pacientům.
8. Konzultace po internetu ci emailem neposkytujeme.

9.

Mimořádné epidemiologické situace

1. Pacient je povinen řídit se vždy pokyny personálu.
2. Pacient je povinen vždy předem telefonicky konzultovat svůj zdravotní stav se sestrou či lékařem.
3. Při návštěvě zdravotnického zařízení je nutné dbát na dodržení rozestupů (2 metry) v recepci.
4. Do zdravotnického zařízení vstupuje pacient vždy pouze s ochrannými pomůckami.
5. Do zdravotnického zařízení vstupuje pacient v doprovodu max. 1 osoby (s ohledem na jeho
zdravotní stav).
6. Každá osoba vstupující do tohoto zdravotnického zařízení je povinna mít zakryta ústa a dýchací
cesty formou roušky, respirátoru či jiného vhodného prostředku. V souladu s opatřeními Vlády ČR
výjimku tvoří pouze pacienti s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní
poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální
duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, a dále další případy zřetele hodné, které
stanoví poskytovatel zdravotních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických
zařízení.

Odmítnutí přijetí pacienta do péče (§ 48 zákona č. 372/2011 Sb.)
1. Poskytovatel, kterého si pacient zvolil, může odmítnout přijetí pacienta do péče, pokud:
1. by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání
provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického
zařízení; překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním
zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti
zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým,
2. není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu podle
zákona o veřejném zdravotním pojištění; toto právo se nevztahuje na pojištěnce z jiných
států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarské konfederace, či ze
států, se kterými má Česká republika uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečení,
zahrnující ve věcném rozsahu nároky na zdravotní péči.
2. Poskytovatel může ukončit péči o pacienta v případě, že:
1. prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele,
2. pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jde-li o registrujícího
poskytovatele; ustanovení § 47 odst. 2 není dotčeno,
3. pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb,
4. pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně
nedodržuje navržený individuální léčebný postup, nebo s poskytováním zdravotních služeb
vysloví souhlas, ale neřídí se vnitřním řádem a jeho chování přitom není způsobeno
zdravotním stavem,
5. přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb; to
neplatí, jestliže neposkytování součinnosti souvisí se zdravotním stavem pacienta;
ukončením péče nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození
zdraví pacienta.

Důsledky porušení vnitřního řádu
1. Zdravotnické zařízení může ukončit poskytování zdravotních služeb pacientovi, který závažným
způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný
postup nebo se neřídí vnitřním řádem (§48 odst. 2 zákona o zdravotních službách č.372/2011Sb.)
2. V případě ukončení péče z důvodu porušení vnitřního řádu dostane pacient písemné vyrozumění s
uvedením důvodů opravňujících k tomuto kroku, v souladu s §48 odst. 5 stejného předpisu.

V Praze dne 6.10.2020

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.